AKTUALITY         TŘÍDY          FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

PŘIPRAVUJEME » » »

 

Vážení rodiče, máte-li zájem podpořit střední školu v Kaplici, vyplňte přiložený dotazník a odešlete jej mailem na adresu dakka@centrum.cz.

DOTAZNÍK

 

Úspěšná reprezentace v matematice

Gratulujeme dívkám z 5. A, a sice Emily Pham a Báře Furikové, které důstojně reprezentovaly naši školu v okresním kole MO v Českém Krumlově dne 24. ledna. Z celkového počtu 24 řešitelů Emily skončila na hezkém 7. místě, a Barbora dosáhla dokonce na stupně vítězů získáním pěkného 3. místa. Dívky navíc získaly pochvalu za úspěšné řešení úloh. Děkujeme tedy děvčatům za hezké umístění, dále paní učitelce Kotálové za pečlivou přípravu soutěžících, a pochopitelně také Karolíně Trojákové za doprovod dětí na soutěž.
                                                                                                            rsch

PINGPONGOVÁ NÁBOROVÁ SHOW
JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA STŮL

Dne 9. ledna se ve velké tělocvičně naší školy konala náborová show, na které děti mohly spatřit jednu z našich nejslavnějších stolních tenistek Ivetu Vacenovskou. Zábavná náborová show byla určena dětem od předškolního věku až po žáky 5. třídy. Pro stolní tenis se nadchly téměř všechny zúčastněné děti. Tak uvidíme, kolik z nich se dostaví na pondělní tréninky ...

Text: D. Čížková, foto: R. Marek

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

Naše lípa

V přízemí školy „vyrostla“ lípa s mnoha zajímavými listy. Je to naše první připomenutí velkého letošního svátku – stého výročí vzniku Československé republiky. Svůj lipový list má na stromě každý žák naší školy. S proměnou stromu na lípu pomáhali žáci, a jak to dopadlo, vidíte na fotografii.

 

Vánoční dílny

Den před vánočními prázdninami děti projevily svou kreativitu a šikovnost při tvoření výrobků ve vánočních dílnách, které na naší škole proběhly již popáté. Rozmanité výrobky si děti odnesly domů, kde jistě potěší každého rodiče a doplní vánoční dekoraci.
                                                                                                       I. Marková

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK V AKCI

Třídění hliníku se zlepšilo, děti nosí z domova roztříděné plechovky od ostatního hliníku. Za to jim děkujeme, i když se to vždy nepovede. Proto jsme na začátku přírodovědného kroužku hliníkový sběr roztřídili. 
                                                                             Za kroužek Tereza Štroblová

 

Mikulášská družina v naší škole

Už se stalo tradicí, že v předvečer svátku Mikuláše chodí v naší škole žáci devátých tříd právě v přestrojení za Mikuláše, anděly a čerty a navštěvují 1. - 4. třídu. Letos padl los na nás. Překvapilo nás, že prvňáčci byli velmi stateční, vůbec se nebáli, zato některé starší děti měly slzy na krajíčku. Ale protože jsme byli hodní čerti a mikulášský košík byl plný dobrot, strach brzy všechny přešel. Myslíme si, že jsme si všichni trošku strašidelné dopoledne hezky užili.
                                              Za 9. A napsaly Natka Vidláková a Káťa Kroniková.

 

Turnaj v sálové kopané

V pátek 1. prosince se konal v naší tělocvičně turnaj v sálové kopané, který opět organizovali deváťáci. Zúčastnily se týmy od páté do deváté třídy, kromě chlapců ze 6. A. A jak nakonec zápasy dopadly? Na 1. místě se umístil tým ICONY z 8. A, 2. příčku obsadil tým LAZY AND GREEDY z 9. A, bronz si odnesl YELLOW TEAM ze 7. A a na krásném 4. místě skončili nejmladší účastníci turnaje ORLI z 5. A. Nejlepším střelcem byl vyhlášen David Nguyen z 9. A a nejlepším brankářem se stal Filip Maček z 5. A. Turnaj se velice vydařil, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost fanoušků. Děkujeme i paní učitelce Mikulové za ochotnou pomoc.
                                                  Za 9. A napsali Broňa Bäuml a Denisa Filipová.

 

Burza škol

V úterý 24. 10. 217 všichni žáci 9. třídy a vycházející žáci z 8. třídy navštívili Burzu škol, která se konala v Českém Krumlově. Žáci i jejich rodiče měli možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání, zejména pak získat aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, ale také se mohli seznámit s ukázkami výuky a pracovních činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů. Všem žáků se burza líbila, některým pomohla s výběrem školy, někteří si doplnili informace o vybrané škole nebo se dozvěděli o dalších školách, o kterých do té doby vůbec nevěděli.
                                                                                                              b. m.

 

Projektový den

Ve středu 25. 10. 2017 proběhl projektový den „Od semínka ke stromu“. Děti se seznámily s prací lesníka a různými významy lesa pro náš život, dozvěděly se některé informace o myslivosti i o škůdcích lesa, poznávaly stromy podle větviček a šišek. Každý, kdo měl zájem, vysadil jeden stromeček, aby na vykácené ploše vyrostl opět les.
Děkujeme pracovníkům Správy městských lesů MěÚ Vyšší Brod a Lesům České republiky, lesní správě Vyšší Brod za krásný den, který nás obohatil o mnoho nového.
                                                                                           žáci a učitelé školy

Další fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

Výsledky voleb

Dne 9. 10. 2017 se konaly volby do školské rady. Za zákonné zástupce byl zvolen Lukáš Krutský (z přítomných 92 voličů získal 92 hlasů). Za pedagogický sbor byla zvolena, dne 4. 9. 2017, PaedDr. Blanka Mikulová (z přítomných 18 voličů získala 18 hlasů). Všem voličům děkujeme za účast a zvoleným zástupcům přejeme mnoho úspěchů v dalším období svého působení ve školské radě.

 

Aktivity žáků Základní školy ve školním roce 2016/2017

Vážení rodiče,
pro žáky ZŠ organizujeme velké množství různorodých akcí. Jejich uskutečnění se neobejde bez nutných nákladů. Chtěli bychom Vás informovat o tom, že na akce níže uveřejněné škola vynaložila ve školním roce 2016/2017:
pro žáky ZŠ 113 324 Kč, což činí 472 Kč na jednoho žáka
pro žáky MŠ 25 579 Kč, což činí 320 Kč na jedno dítě.

Přehled jednotlivých akcí naleznete zde.

 

Ze školního zákulisí

V pondělí 9. října se konala celoškolní schůze pro rodiče. Všichni zúčastnění byli ve stručnosti seznámeni s vyhodnocením školních a mimoškolních akcí sportovního i kulturního rázu za minulý školní rok a s plánem akcí na rok 2017/2018, dále pak s personálními změnami v pedagogickém sboru a v neposlední řadě i se stavebními úpravami v naší škole během prázdnin. Poté následovaly informace o volbě člena školské rady zastupujícího rodiče. Jediným ochotným kandidátem se opětovně stal pan Lukáš Krutský a na třídních schůzkách, jež následovaly bezprostředně po úvodní schůzi, proběhly volby.
                                                                                                                rsch

Školní sněm

Dne 2. října 2017 se ve třídě 4. A konalo 1. jednání školního sněmu. Tohoto jednání se zúčastnili mluvčí i zástupci mluvčích 3. – 9. tříd, p. zástupkyně V. Kotálová, p. učitelka I. Marková a zástupce rodičů p. R. Muková. Program jednání byl následující:

  1. Přivítání členů sněmu
  2. Určení zapisovatele a osoby řídící 1. jednání školního sněmu
  3. Představení jednotlivých členů školního sněmu
  4. Složení slibu členů školního sněmu
  5. Volba členů žákovské rady
  6. Diskuse
  7. Ukončení 1. jednání školního sněmu

Do žákovské rady byli zvoleni:

Předseda
Nina Jiráková, 9. A
Místopředseda
Petr Vařil, 8. A
Zapisovatel
Jakub Honetschläger, 7. A
Tiskový mluvčí
Helena Marková, 4. A
Nástěnkář
Ruadhan O’Suielleabhain, 6. A

V diskusi jsme projednávali např. návrh na celoškolní akci Halloween.
                                                                                        Helena Marková, 4. A

Beseda pro žáky 7. a 8. třídy

Ve čtvrtek 5. 10. se na naší škole uskutečnila preventivní beseda pro žáky 7. a 8. třídy s názvem Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, pořádaná ve spolupráci s Drogovým informačním centrem. Cílem akce bylo seznámit žáky se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku. Vzhledem k faktu, že České republice pravidelně pije třetina patnáctiletých dětí, je toto téma velmi aktuální.                                                                                                     HK

Velice děkujeme všem těm, kteří přispěli do dobrovolné sbírky
a žákyním loňské 9. A za prodej kytiček.

 

Zpátky do školních lavic

V pondělí 4. září začal v ZŠ a MŠ Vyšší Brod nový školní rok 2017/2018. Za chladného počasí jsme se sešli u školního altánu, kde jsme vyslechli uvítací projevy ředitelky školy Marie Novákové a starosty Milana Zálešáka. Obzvlášť hezky byli přivítáni vyjukaní prvňáčci. A co říci závěrem? Snad jen to, že všem přejeme hodně úspěchů v tomto školním roce.
                                                                                                                rsch